Privacyverklaring voor ouders

Uw privacy is voor Pravoo van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Pravoo.
 
Het redzaamheidsproject
Het redzaamheidproject is een onderzoeksproject dat tot doel heeft inzicht te verkrijgen in het redzaamheidslezen. Dat is het lezen waarbij kinderen niet meer aangespoord worden om snel te lezen, maar om rustig en nauwkeurig te lezen. Tot voor kort kregen de kinderen bij de afname van de leestoetsen o.a. de opdracht het snel te doen. De normen van de toetsen zijn ook gebaseerd op snel lezen niet op 'gewoon' lezen. Het gevolg daarvan is dat er een stressvolle toetssituatie ontstaat en dat er een vorm van gejaagdheid in het lezen komt. Als reactie daarop is het redzaamheidslezen ontwikkeld met een andere toetsinstructie en andere normen. Daarbij is het belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en ook de kinderen met een vertraging op het gebied van de leesontwikkeling op tijd op te kunnen sporen. Er zijn al gegevens, tabellen en normen voor het redzaamheidslezen, maar die moeten op hun geldigheid worden onderzocht.
 
De onderzoeksopzet
Vanaf januari 2019 zullen de aangepaste leestoets (DMT) gegevens, de EMT (in verband met validiteitsonderzoek)  (en in groep 3 ook een letterkennistoets en een toets auditieve waarneming) van ongeveer 3500 kinderen naar Pravoo worden gestuurd op een beveiligde manier. Dat zal ieder jaar gebeuren tot de kinderen in eind groep 7 zitten. Op basis van die gegevens kan onderzocht worden of de huidige beschikbare normering geldig is en of kinderen met leesproblemen op tijd worden opgespoord. De gegevens zullen na afloop van het onderzoek geanonimiseerd terugkomen in wetenschappelijk publicaties. De gegevens zijn op dat moment op geen enkele manier terug te herleiden tot het kind en de school.
 
Om welke gegevens gaat het?
Het gaat om de scores van enkele soorten leestoetsen (DMT, EMT, fonemisch bewustzijn (auditieve waarneming , Leesbegrip). Om er voor te zorgen dat de kinderen in de loop van de jaren met zichzelf vergeleken kunnen worden, hebben de kinderen een stamkaartnummer dat bestaat uit de eerste drie letters van de schoolnaam en een nummer. De school heeft op een stamkaart aangegeven welke kinderen er bij die volgnummers horen. Die stamkaart is niet in het bezit van Pravoo, maar heeft de school nodig om er voor te zorgen dat gedurende de vijf jaar van het onderzoek men steeds weer hetzelfde kind bij hetzelfde volgnummer aangeeft.
 
Waarom worden deze gegevens verzameld?
Aan de hand van de scoregegevens kan bepaald worden of de bestaande normen die nu al beschikbaar zijn geldig zijn, hoeveel kinderen onder, op of  boven die normen functioneren, en wat de  betrouwbaarheid is van de nieuwe toetsinstructie. Bovendien wordt onderzocht welke invloed deze manier van lezen heeft op het leesbegrip.
 
Hoe worden die gegevens verzameld?
De scholen sturen de testresultaten met stamkaartnummer in een versleuteld Excelbestand naar Pravoo en bij Pravoo worden die gegevens in een statistisch programma ondergebracht waarmee de berekeningen worden uitgevoerd. Steeds zullen er met de toetsgegevens cijfermatige analyses worden uitgevoerd.
 
Wanneer worden de gegevens verwijderd?
De resultaten van de analyses van de scoringsgegevens worden regelmatig in tussentijdse rapportages gepubliceerd. De gegevens worden verzameld tot juni 2023. Daarna zullen ze nog 3 jaar bewaard worden om er naderhand nog extra statistische bewerkingen op uit te kunnen voeren en omdat er na afloop nog publicaties moeten worden ontwikkeld over het project.
 
 
Verstrekking aan organisaties
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Daarnaast is er met prof. dr. P.J. de Jong van de Universiteit van Amsterdam overleg over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Voor dit doel is het noodzakelijk dat prof. dr. P.J. de Jong mee kan kijken in de systemen van Pravoo waarin de persoonsgegevens worden verwerkt.
 
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom zijn verschillende organisatorische en technische maatregelen getroffen om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen bewerkstelligen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van wachtwoorden,  up to date virusbeveiliging, een autorisatiebeleid en er zijn duidelijke afspraken gemaakt met alle partijen die inzage hebben in de gegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Contactgegevens
Pravoo
Broekweg 19
7688RJ Daarle
[email protected]
+31546698100
 Contactgegevens
Pravoo
Broekweg 19
7688RJ Daarle
[email protected]
+31546698100